Αρχική > Δημοσιεύσεις & Παρουσιάσεις σε Συνέδρια > Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά > Αμφοτερόπλευρη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος και Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου σε Ωχρονοσική Αρθροπάθεια – Παρουσίαση Εξαιρετικά Σπάνιας Περίπτωσης & Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Αμφοτερόπλευρη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος και Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου σε Ωχρονοσική Αρθροπάθεια – Παρουσίαση Εξαιρετικά Σπάνιας Περίπτωσης & Βιβλιογραφική Ενημέρωση

EEXOT
Τόμος 66, (4): 155-160, 2015

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΒΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΣΟΥΚΑΚΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ωχρόνοση ή ωχρονοσική αρθροπάθεια περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Virchow το 18661 και είναι μια σπά­νια έκφραση της αλκαπτονουρίας. Η σπάνια αυτή διαταρα­χή του μεταβολισμού της τυροσίνης, χαρακτηρίζεται από την αποβολή με τα ούρα του ομογεντισικού οξέος γεγονός που προκαλεί το χρωματισμό τους και τη συσσώρευσή του σε διάφορους ιστούς και ιδιαίτερα στον αρθρικό χόνδρο. Παρουσιάζουμε την περίπτωση άνδρα ασθενή ετών 62, ο οποίος προσήλθε στο Νοσοκομείο μας αναφέροντας δυ­σκολία στη βάδιση λόγω επίμονου άλγους στο δεξιό ισχίο και γοναλγία αμφοτερόπλευρη με έμφαση δεξιά. Εκ του α­κτινολογικού ελέγχου προέκυψε εικόνα οστεοαρθρίτιδας ισχίων και γονάτων. Προγραμματίστηκε αρχικά για ολική αρ­θροπλαστική γόνατος και κατά τη διάρκεια του χειρουργεί­ου βρεθήκαμε απέναντι σε μια εικόνα εκτεταμένης οστεο­αρθρίτιδας και καστανόμαυρου χρωματισμού των χόνδρι­νων επιφανειών των μηριαίων κονδύλων, της κνήμης και των μηνίσκων. Η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε και κατά την επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και του άλλου γόνατος που ακολούθησαν 3 και 6 μήνες αργότερα αντιστοίχως. Οι εργαστηριακές και ανατομοπαθολογικές εξετά­σεις που ακολούθησαν έδωσαν τη διάγνωση της αλκαπτο­νουρίας. Παρουσιάζουμε την κλινική αυτή περίπτωση διό­τι υπάρχουν λίγες κλινικές βιβλιογραφικές αναφορές σχε-
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Αδαμόπουλος Α. Παναγιώτης, Μαρούσι Τηλ: 6972480727

τικά με αυτή τη πάθηση και επίσης επειδή είναι εξαιρετι­κά σπάνιο ασθενής να υποβληθεί σε αρθροπλαστική τρι­ών μεγάλων αρθρώσεων χωρίς να έχει νωρίτερα διαγνωστεί η αλκαπτονουρία.
Λέξεις κλειδιά: Αλκαπτονουρία, ωχρόνοση, ωχρονοσική αρθροπάθεια, ομογεντισικό οξύ εισαγωγή
Η αλκαπτονουρία (McKusick 203500) είναι πολύ σπάνιο μεταβολικό νόσημα και ορίζεται ως η αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομική έλλειψη του ηπατικού ενζύμου οξειδάσης του ομογεντισικού οξέος (Εικόνα 1).1,2 Η έλλειψη του ενζύμου προκαλεί συσσώρευση ομογεντισικού οξέ­ος στα κύτταρα και στα υγρά του σώματος. Χαρακτηρίζεται

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 1. Η Καταβολική Οδός ms Τυροσίνης. Η Έλλειψη του Ηπατικού Ενζύμου Οξειδάσης του Ομογεντισικού Οξέος Προκαλεί την Αλκαπτονουρία Λόγω της Συσσώρευσης του Ομογεντισικού Οξέος

 

-155-

E.E.X.O.T., Τόμος 66, Τεύχος 4, 2015     ||    -156-

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 4. Αποτέλεσμα ms Ολ0ικής Αρθροπλαστικής Γόνατος

 

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 3. Ακτινογραφία δεξιού ισχίου

Εικόνα 5. Διεγχειρητικές Φωτογραφίες Κατά τη Χειρουργική Προσπέλαση, Οστικά Τεμάχια και Τεμάχια Μηνίσκου

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 5. Διεγχειρητικές Φωτογραφίες Κατά τη Χειρουργική Προσπέλαση, Οστικά Τεμάχια και Τεμάχια Μηνίσκου

από την «τριάδα»: αποβολή ομογεντισικού οξέος από τα ούρα, αρθρίτιδα και ωχρονοσία. Πολυμερή καθώς και μο­νομερή ομογεντισικού οξέος συσσωρεύονται στο συνδετι­κό ιστό των χόνδρων. Η υπέρχρωση μπορεί να εμφανιστεί στο δέρμα, στα οστά, στους χόνδρους, στους οφθαλμούς και στα αυτιά, στο ενδοκάρδιο και τις βαλβίδες, καθώς και στους νεφρούς.3 Η συσσώρευση του ομογεντισικού οξέος προκαλεί σοβαρές αλλοιώσεις στη σπονδυλική στήλη κα­θώς και στις αρθρώσεις γονάτων, ισχίων και ώμων.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι διαγνώστηκε σε αιγυπτιακή μούμια του 1500 π.Χ.4 Στις Η.Π.Α. εμφανίζεται με συχνότητα 1/1.000.000. Αναφέρεται με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στη Σλοβακία5 και στη Δομινικανή Δημοκρατία6. Εμφανίζεται σε όλες τις φυλές και με ίση συχνότητα στα δύο φύλα, αλλά αναφέρεται ως βαρύτερη στους άνδρες.7 Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αναφορές για τη συχνότητα της πάθησης αυτής.
Η διάγνωση τίθεται από την καστανόμαυρη χροιά που α­ποκτούν τα ούρα κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαι­ρικό αέρα. Επίσης, κατά την αναγωγή με χλωριούχο σίδη-­

ρο αποκτούν γαλαζοπράσινο χρώμα, ενώ γίνονται καστα­νά με προσθήκη αντιδραστηρίου του Benedict. Συνήθως για τη διάγνωση δεν απαιτείται χρωματογραφία των ούρων σε λεπτή στιβάδα, που αποτελεί την πιο ειδική μέθοδο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Στην περίπτωσή μας, άνδρας 62 ετών την εποχή του πρώ­του χειρουργείου, προσήλθε για εκτίμηση στο νοσοκομείο μας λόγω επίμονου άλγους στο δεξιό ιαχίο και στα γόνατα. Η λήψη του ιστορικού δεν μας έδωσε κάποια χρήσιμα στοι­χεία διότι ο ασθενής δεν έπασχε από κάποια χρόνια νόσο, δεν λάμβανε φάρμακα σε χρόνια βάση, δεν ήταν καπνιστής και δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο οικογενειακό ιστορικό. Έχει ιδι­αίτερο ενδιαφέρον το επάγγελμά του. Εργαζόταν για 40 χρό­νια σε σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων. Δεν ήταν δυνατή η λήψη γενετικού υλικού από συγγενικά πρόσωπα ώστε να διαγνωστεί εξωγενής ωχρονοσική αρθροπάθεια. Βιβλιογραφι­κές αναφορές υπάρχουν μόνο για 2 περιπτώσεις εξωγενούς ωχρόνοσης και αφορούσαν μόνο στο δέρμα και καμία για

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΑΡθΡΟΠλΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΩΧΡΟΝΟΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ    ||    -157-

Πίνακας
Βιβλιογραφικές αναφορές

Άρθρο‘EnosΗλικία/ΦύλοΆρθρωσηΤύπος πρόθεσηςFollow

Up

Αποτελέσματα
Konttinen et al.198958/Α2 γόναταΧωρίς τσιμέντοΚαλά
Carrier and Harri.199070/Α2 γόνατα και ισχίαΒελτίωση
Ramsperger et al.199457/ΑΑριστερό γόνατο
Aydogdou et al.200048/ΑΑριστερό γόνατοΧωρίς τσιμέντο4 χρόνιαΚαλά
Demir.200370/Α2 γόναταΧωρίς τσιμέντο14 μήνεςΚαλά
Moslovac et at.200370/Α2 γόνατα και ισχίαΜε τσιμέντο7 χρόνιαΆριστα
Fisher and Davis.200469/Α2 γόνατα και ισχία5 χρόνιαΒελτίωση
Spencer et al.200453/Θ2 γόνατα7 χρόνιαΚαλά
Kotela et al.200859/Α2 γόναταΜε τσιμέντοΚαλά
Kefeli et al.200860/Θ2 γόναταΜε τσιμέντο10 μήνεςΚαλά
Araki et al.200956/Α2 γόναταΧωρίς τσιμέντοΚαλά
Babak Siavashi et al.200954/ΘΔεξιό ισχίοΜε τσιμέντο
Fontao – Fernandez et al.201068/ΘΑριστερό γόνατοΚαλά
Abimbola et al.201148/ΑΑριστερό γόνατοΜε τσιμέντο2 χρόνιαΆριστα
Varvitsiotis et al.201455/Α2 ώμοι6 χρόνιαΚαλά
A.Malakasi et al.201277/ΑΔεξιό γόνατοΜε τσιμέντοΚαλά
Mehmet Ali Acar et al.201362/ΘΔεξιό ισχίο και αριστερό γόνατοΙσχίο με τσιμέντο και γόνατο χωρίς τσιμέντο18 μήνεςΚαλά
Ramadan et al.201369/Α2 γόναταΜε τσιμέντο1 χρόνοΆριστα

-157-

E.E.X.O.T., Τόμος 66, Τεύχος 4, 2015    ||    -158-

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 6. Αρθρικό Υγρό

ωχρονοσική αρθροπάθεια.8 Κατά την κλινική εξέταση εμφά­νισε έντονο άλγος κατά την κάμψη και έκταση του γόνατος, με εικόνα ενδαρθρικής συλλογής μικρής ποσότητας υγρού, με πλήρη κάμψη και χωρίς έλλειμμα έκτασης. Εμφάνιζε άλ­γος κατά την έσω και έξω στροφή στο δεξιό ισχίο. Εκ του α­κτινολογικού ελέγχου προέκυψε οστεοαρθρίτιδα στο δεξιό γόνατο με μείωση του έσω διαμερίσματος και παρατηρήθη­καν οστεοφυτικές αλλοιώσεις στην επιγονατίδα. Επίσης, εμ­φανίζονται εκτεταμένες αλλοιώσεις στο αριστερό γόνατο σε μεγαλύτερο βαθμό, τουλάχιστον ακτινολογικό, αλλά με η­πιότερη κλινική εικόνα (Εικόνα 2). Εμφανίζεται επίσης εκτε­ταμένη οστεοαρθρίτιδα δεξιού ιαχίου (Εικόνα 3).

Ο ασθενής προγραμματίστηκε για χειρουργική επέμβα­ση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και ευθύς μετά τη χειρουργική προσπέλαση του γόνατος, παρατηρήσαμε σκουρόχρωμο χρωματισμό του θυλάκου, των οστικών χόνδρων, του τένοντα του τετρακεφάλου και των μηνίσκων. Η σπάνια αυτή εικόνα, ε-

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 8. Εικόνα Δεξιού Ισχίου Μετά την Ολική Αρθροπλαστική

 

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 7. Δεξιός Οφθαλμός

πονομαζόμενη από πολλούς ως «Ασθένεια των μαύρων οστών» (Black Bone Disease), συνοδεύεται από εκτεταμέ­νη καταστροφή λόγω αρθρίτιδας των μηριαίων κονδύλων και του κνημιαίου Plateu. Προχωρήσαμε σε ολική αρθροπλαστική επιφανείας και στείλαμε για ιστολογική εξέταση οστικά τεμάχια και μηνίσκους (Εικόνα 4).

Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την κλινική διάγνωση. Πρόκειται για ωχρονοσική αρθροπάθεια ή αλκαπτονουρία. Η επιβεβαίωση ήρθε και από την εξέταση των ούρων του ασθενή, των τεμαχίων του αρθρικού υμένα, των μηνίσκων και των οστικών τεμαχίων (Εικόνα 5), καθώς και της εξέτα­σης αρθρικού υγρού από το γόνατο (Εικόνα 6). Στην πε­ραιτέρω κλινική εξέταση του ασθενούς, εντοπίστηκε σκού­ρος χρωματισμός των οφθαλμών, σημείο χαρακτηριστικό της αλκαπτονουρίας (Εικόνα 7).
Μετά τη μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενή, προ­γραμματίσαμε την ολική αρθροπλαστική στο δεξιό ισχίο, η οποία πραγματοποιήθηκε 3 μήνες μετά την επέμβαση στο γόνατο, με μεγάλη επιτυχία και στις δύο περιπτώσεις (Ει­κόνες 8, 9). Μετά από 6 μήνες πραγματοποιήθηκε ολική αρθροπλαστική στο αριστερό γόνατο επίσης επιτυχημένη (Εικόνα 10). Είναι εξαιρετικά σπάνιο ένας ασθενής που πά­σχει από αλκαπτονουρία να υποβληθεί σε τρείς ολικές αρ­θροπλαστικές χωρίς να έχει τεθεί η διάγνωση προεγχειρητικά. Αυτό το γεγονός καθιστά μεγάλου ενδιαφέροντος τη συγκεκριμένη περίπτωση.

FOLLOW UP

Κατά τη διάρκεια των επανεξετάσεων (follow-up) του α­σθενούς δύο χρόνια από την πρώτη ολική αρθροπλαστι­κή γόνατος, ενάμιση χρόνο μετά την ολική αρθροπλασική ισχίου και ένα χρόνο από τη δεύτερη ολική αρθροπλαστι­κή γόνατος, τα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα εί­ναι άριστα. Ο ασθενής περπατάει φυσιολογικά και χωρίς τη βοήθεια βακτηρίας, έχει πλήρη κάμψη και έκταση των γονάτων και πλήρη κίνηση του ισχίου, χωρίς να παραπο­νιέται για πόνο κατά την κάμψη, έσω και έξω στροφή. Δεν παρουσιάζει ανισοσκελία και δεν αναφέρει πόνο κατά τις καθημερινές του δραστηριότητες (Εικόνα 11).

-158-

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΑΡθΡΟΠλΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΩΧΡΟΝΟΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ    ||    -159-

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 9. Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου. Φαίνεται ο Σκουρόχρωμος Χρωματισμός της Μηριαίας Κεφαλής και της Κοτύλης
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 10. Ολική Αρθροπλαστική Αριστερού Γόνατος. Φαίνεται η Χαρακτηριστική Σκουρόχρωμη Εικόνα των Αρθρικών Επιφανειών

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ωχρονοσική αρθροπάθεια, συχνή έκφραση ms αλκαπτονουρίας, είναι μια εξαιρετικά σπάνια μεταβολική νόσος και ορίζεται ως η αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονο­μική έλλειψη του ηπατικού ενζύμου οξειδάσης του ομογεντισικού οξέος.
Οι αλκαπτονουρικοί ασθενείς είναι συνήθως ασυμπτωματικοί στην παιδική και νεανική ηλικία9,10,11, αν και η υπέρχρωση των ούρων μπορεί να παρατηρηθεί και στην παιδι­κή ηλικία12. Το 25% των ατόμων με αλκαπτονουρία δεν εμ­φανίζει σκουρόχρωμα ούρα, γι’ αυτό και πολλοί ασθενείς με ωχρονοσία παραμένουν αδιάγνωστοι μέχρι την ενήλικη ζωή. Η ανεπάρκεια της σουκράσης – ισομαλτάσης13 και ο νεογνικός υπερπαραθυρεοειδισμός μπορεί να συγκληρο­νομούνται με την αλκαπτονουρία. Η ωχρονοσία μπορεί να είναι και εξωγενής, οφειλόμενη σε διάφορες βλαπτικές ου­σίες, όπως η φαινόλη, η τρινιτροφαινόλη, το βενζένιο και η υδροκινόνη. Στην εξωγενή ωχρονοσία η παρατηρούμενη στην αλκαπτονουρία αρθροπάθεια απουσιάζει.
Η ωχρονοσική αρθροπάθεια παρουσιάζεται συνήθως την
3η και 4η δεκαετία της ζωής και είναι βαρύτερη στους άνδρες. Αναφέρεται ότι τα κλινικά σημεία της αλκαπτονουρικής ωχρόνοσης καθυστερούν και δεν εμφανίζονται πριν την τέ­ταρτη δεκαετία της ζωής, διότι με τα χρόνια η κάθαρση μέ­σω των νεφρών του ομογεντισικού οξέος μειώνεται.14 Ήπια, και πολύ σπάνια εκτεταμένη, ωχρονοσική αρθροπάθεια έ­χει αναφερθεί και στα παιδιά. Οι πιο συνήθεις εκδηλώσεις της είναι η διάχυτη ασβέστωση του μεσοσπονδυλίου δίσκου με στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και ειδικού τύπου αρθροπάθεια του αξονικού σκελετού και των περιφερικών αρθρώσεων. Περιφερική αρθρίτιδα παρατηρείται σε όλους σχεδόν τους ασθενείς με την πάροδο της ηλικίας.15,16 Αρχι­κά εμφανίζεται στα χέρια, τις πηχεοκαρπικές, τα ιοχία, τα γό­νατα και τους ώμους και εκδηλώνεται με πόνο, περιορισμό της κινητικότητας και ύδραρθρο. Αναφέρεται εμφάνιση κή­λης μεσοσπονδυλίου δίσκου, η οποία μπορεί να είναι και η πρώτη εκδήλωση της νόσου17, καθώς και αυτόματη ρήξη τενόντων, επίσης ως πρώτη εκδήλωση της νόσου18.
Εκτός του μυοσκελετικού συστήματος υπάρχουν αναφορές για προσβολή και άλλων συστημάτων όπως το καρδιαγγεια-
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Εικόνα 11. Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου και Γονάτων

-159-

E.E.X.O.T., Τόμος 66, Τεύχος 4, 2015    ||    -160-

κό σύστημα, με εμφάνιση δευτεροπαθούς ασβέστωσης της αορτικής βαλβίδας19 η οποία μπορεί να είναι τόσο σοβαρή, ώστε να απαιτήσει επείγουσα αντικατάστασή της20, στένωση της αορτής21,22,23 και ισχαιμική καρδιοπάθεια, η οποία οδηγεί σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Επίσης, υπάρχουν αναφορές για προσβολή του ουροποιητικού συστήματος με εμφάνιση διόγκωσης και λιθίασης του προστάτη, νεφρολιθίασης, νε­φρικής ανεπάρκειας -συνήθως σε όψιμα στάδια24,25-, καθώς και του αναπνευστικού συστήματος με εμφάνιση ξηρότητας στο φάρυγγα, δυσφαγίας και δύσπνοιας.
Είναι μια πάθηση για την οποία δεν υπάρχει μέχρι στιγ­μής ειδική θεραπεία.26 Η συνιστώμενη θεραπεία είναι η μεί­ωση λήψης φαινυλαλανίνης και τυροσίνης και αύξηση λή­ψης ασκορβικού οξέος.
Η καταστροφή των χόνδρινων επιφανειών των αρθρώ­σεων είναι εκτεταμένη και εμφανίζεται από νεαρή ηλικία, με αποτέλεσμα ο ασθενής να οδηγείται συχνά σε ολική αρθροπλαστική σε ηλικία μικρότερη των 60. Η ολική αρθρο­πλαστική αποτελεί και τη μοναδική λύση, ώστε να βελτιω­θεί η ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.
Οι αναφορές σε ολική αρθροπλαστική σε δημοσιευμένες περιπτώσεις ωχρονοσικής αρθροπάθειας παρουσιάζουν α­ποτελέσματα εξίσου καλά με τις περιπτώσεις ασθενών με οστεοαρθρίτιδα χωρίς ωχρόνοση. Επειδή, όμως, έχουν μόνο δημοσιευμένες αναφορές σε μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για την ολική αρθροπλα­στική σε ασθενείς με ωχρονοσική αρθροπάθεια (Πίνακας).27 Στη βιβλιογραφία λίγες είναι οι μελέτες που αφορούν στην πρόωρη χαλάρωση της αρθροπλαστικής σε ασθενείς με ω­χρονοσική αρθροπάθεια. Στην έρευνά μας στη βιβλιογρα­φία, δεν υπάρχουν αναφορές σε περιπτώσεις αναθεώρησης αρθροπλαστικών γόνατος ή ιαχίου. Οι Spencer et al. ανα­φέρουν ότι δεν αντιμετώπισαν επιπλοκές μετά την πραγμα­τοποίηση ολικής αρθροπλαστικής σε 11 αρθρώσεις σε 3 α­σθενείς που διαγνώστηκαν με ωχρονοσική αρθροπάθεια.28 Αναφέρουν ότι δεν παρουσιάστηκε χαλάρωση της πρόθε­σης ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στα 12 χρόνια follow up.28 Βέβαια, στο φάσμα των μεταβολικών παθήσεων των οστών, αναφέρεται μια πιθανή αύξηση των περιστατικών με πρώιμη χαλάρωση μιας αρθροπλαστικής.29,30 Στη δική μας έρευνα στη βιβλιογραφία, δεν βρήκαμε καμία αναφορά σε πρώιμη χαλάρωση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος ή ισχίου.
Στην περίπτωσή μας, ο ασθενής αναφέρει εντυπωσιακή βελτίωση της ποιότητας της ζωής του μετά από τις δύο ε­πεμβάσεις στο γόνατο και στο ισχίο. Καθώς δεν αναφέρο­νται καταγεγραμμένες αντενδείξεις και περιπτώσεις πρόω­ρης χαλάρωσης αρθροπλαστικών σε τέτοιους ασθενείς, η ολική αρθροπλαστική αποτελεί τη μοναδική επεμβατική θεραπεία. Η εμπειρία που αποκτήσαμε μετά από τις τρεις αρθροπλαστικές που πραγματοποιήσαμε στην περίπτωσή μας, το επιβεβαιώνει.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Virchow R. Ein Fall von allgemeiner Ochronose der Knorpel und knor- pelahnlichen Theile. Virchows Arch [Pathol Anat] 1866;37:212-9.
 • Garrod AE. The incidence of alkaptonuria: a study in chemical indi­viduality. Lancet 1902;11:1616-20.
 • Babak Siavashi*, Mohammad J Zehtab and Ehsan Pendar. Ochronosis of hip joint; a case report. Cases Journal 2009, 2:9337
 • iden­tification of homogentisic acid pigment in an ochronotic Egyptian mummy. Science 1977;19 7:566-8
 • O’Brien WM, La Du BN, Bunim JJ. Biochemical, pathologic and clinical aspects of alcaptonuria, ochronosis and ochronotic arthropathy: a review of world literature (1584-1962). Am J Med 1963;34:813-38.

Stenn Ff, Milgram JW, Lee SL, Weigand RJ, Veis A. Biochemical iden­tification

 • Milch RA. Studies of alcaptonuria: inheritance of 47 cases in eight highly inter-related Dominican kindreds. Am J Hum Genet 1960;12:76- 85.
 • Harrold Aj. Alkaptonuric arthritis. J Bone Joint Surg Br. 1956 May;38- B(2):532-538.
 • Fisher AA. Exogenous ochronosis from hydroquinone bleaching cream. Cutis 1998;62:11-12
 • Cooper PA. Alkaptonuria with ochronosis. Proc R Soc Med 1951 ;44:917.
 • Bunim JJ, McGuire JS Jr, Hilbish TF, et al. Alcaptonuria, Clinical Staff Conference at the National Institutes of Health. Ann Intern Med 1957;47:1210.
 • Minno AM, Rogers JA. Ochronosis: report of a case. Ann Intern Med 1957;46:179.
 • H. Al-Mefraji Alkaptonuria in a 5-year-old boy in Iraq. Eastern Mediterranean Health Journal, Vol. 14, No. 3, 2008
 • Garnica AD, Cerda JJ, Maenard D, et al. Alcaptonuria and sucra- seisomaltase deficiency in three offspring of a consanguineous marriage. Acta Vitaminol Enzymol 1981;3:157-69.
 • Alexander A. Fisher, Michael W. Davis, Alkaptonuric Ochronosis with Aortic Valve and Joint Replacements and Femoral Fracture, Clinical Medicine & Research Volume 2, Number 4: 209-215
 • O’Brien WM, Banfield WG, Sokoloff L. Studies on the pathogenesis of ochronotic arthropathy. Arthritis Rheum 1961;4:137.
 • Yules JH. Ochronotic arthritis: report of a case. Bull N Engl Med Center 1957;16:168.
 • Reddy Dr, Prasad VS. Alkaptonuria presenting lumbar disc pro­lapse: case report and review of literature. Spinal Cord, 1998 Jul;36(7):523-4
 • Manoj Kumar RV, Rajasekaran S. Spontaneous tendon ruptures in alkaptonuria. J Bone Joint Surg Br. 2003 Aug;85(6):883-6. PubMed PMID: 12931812
 • Mori S, Kawaguchi T, Kakinuma H, et al. Alcaptonuria: a case complicated with valvular heart disease and immunodeficiency. Intern Med 1994; 33: 512-516
 • Dereymaeker L, Van Parijs G, Bayart M, et al. Ochronosis and alkap­tonuria: report of a new case with calcified aortic valve stenosis. Acta Cardiol 1990;45:87-92
 • Vavuranakis M, Triantafillidi H, Stefanadis C et al (1998) Aortic stenosis and coronary artery disease caused by alkaptonuria, a rare genetic metabolic syndrome. Cardiology 90:302-304
 • Gonzales ME. Alkaptonuric aortic stenosis a case report AAN A J 1999; 67: 145-51
 • Cercek M, Prokselj K, Kozelj M. Aortic valve stenosis in alkaptonuric ochronosis. J Heart Valve Dis, 2002;11:386-388
 • Venkataseshan VS, Chandra B, Graziano V, et al. Alkaptonuria and renal failure: a case report and review of the literature. Pathology. 1992; 5:464-471
 • Kazancioglu R et al. Alkaptonuria and renal failure: a case report. Journal of nephrology, 2004, 17(3):441-5
 • Smith R. Disorders of the skeleton. The Oxford textbook of Medi­cine (Eds. D Weatherall, J Ledingham and D Warrell). Oxford Uni­versity Press 1996: 3085-6.
 • Ramadan Φzmanevra, M.D., Od^ Goran, M.D., Vasfi Karatosun, M.D., Izge Gbnal, M.D. Total knee arthroplasty in ochronosis: a case report and critical review of the literature. Eklem Hastalik Cerrahisi, 2013;24(3):169-172
 • Mehmet Kefeli, Yilmaz Tomak, Bilge Can, Sancar Baris. Arthroplasty for the treatment of joint degeneration caused by ochronosis in two cases. Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(2):139-144
 • Yilmaz A, Egilmez E. Knee Arthroplasty for ochronotic arthropathy. J Knee Surg. 2002; 15 (4): 231-2
 • Alexander A. Fisher, Michael W. Davis, Alkaptonuric Ochronosis with Aortic Valve and Joint Replacements and Femoral Fracture, Clinical Medicine & Research Volume 2, Number 4: 209-215

-160-

EEXOT
Τόμος 66, (4): 155-160, 2015

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΒΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΣΟΥΚΑΚΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ»

Αδαμόπουλος Παναγιώτης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Μαρούσι
Αμφοτερόπλευρη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος και Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου σε Ωχρονοσική Αρθροπάθεια – Παρουσίαση Εξαιρετικά Σπάνιας Περίπτωσης & Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Ο Συντάκτης: Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών. Eπιμελητής Γ.Ν. Κορίνθου

Δείτε Επίσης

ορθοπαιδικός κόρινθος ορθοπεδικός

Μη Ανατασσόμενο Οπίσθιο Εξάρθρημα Αγκώνα, «Εφιαλτική Τριάδα» και Εισχώρηση της Κεφαλής Κερκίδος στον Ωλεκρανικό Βόθρο – Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης

EEXOT Τόμος 65, (4): 107-109, 2014 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ MD, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΡΜΟΝ MD, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΣΟΥΚΑΚΟΣ …

error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.